Allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser

 1. Hem
 2. /
 3. Allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser

 

Allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser

 

 1. Allmänt
  1. I dessa bestämmelser avses med uttrycket “bolaget”, Hydal Components AB, uttrycket ”kunden”, gäller den person eller företag som mottar offert, orderbekräftelse eller vara från bolaget, eller som på annat sätt är i kontakt med bolaget angående möjlig eller genomfört köp/leverans av produkter från bolaget.
  2. För leveranser från bolaget gäller endast dessa allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser såframt inget annat avtalats skriftligt. Kundens inköpsbestämmelser gäller ej för leveranser såvida inte detta bekräftats skriftligt av bolaget.
 2. Uppdrag
  1. Alla uppdrag gäller först när de bekräftats skriftligt av bolaget.
  2. Muntliga avtal såväl som förändringar eller annulleringar av gällande uppdrag gäller först efter skriftlig bekräftelse från bolaget. Förändringar gällande kvantitet, profiltyp, bearbetning och liknande kan vanligtvis endast accepteras mot förlängd leveranstid.
  3. Kostnader och/eller förlorad förtjänst vid annullering eller förändring belastas kunden. Om förändringen beror på uppenbara olikheter mellan kundens beställning och bolagets bekräftelse, belastas inga merkostnader såvida kunden reagerat och skriftligen påpekat olikheterna omgående efter mottagandet av orderbekräftelsen.
  4. Den av bolaget uppgivna metervikten på en profil är teoretisk och ej bindande för bolaget.
 3. Priser
  1. Alla priser är beräknade exklusive frakt om annat ej avtalats.
  2. Av bolaget angivna priser inkluderar ej skatter, tull och avgifter av något slag såvida detta ej angetts skriftligt i orderbekräftelsen.
  3. Bolagets priser är baserade på de interna och externa förhållanden som råder på dagen för orderbekräftelsen. Bolaget förbehåller sig därför rätten att förändra priserna efter de förhållanden som råder på leveransdagen
 4. Emballage
  1. Angivna priser inkluderar emballage efter vårt val. För specialemballage såsom trälådor och småpaket, samt för lastpallar och pallkragar debiteras extra kostnader.
 5. Leveranser
  1. Den av bolaget angivna leveranstiden gäller från verk. Eventuellt överskridande av leveranstiden berättigar ej köparen till ersättning av något slag.
  2. En leverans anses som fullständig när bolaget levererat en kvantitet vilken ligger 10% över eller under den beställda. Vid order under 250 kg per profil eller per bearbetad profil förbehåller sig bolaget rätten till kvantitetstolerans på +/-30%. Vid order under 250 kg har bolaget rätt att debitera maskininställningskostnad. Leverans anses vara fullföljd så snart varan överlämnats till transportör.
  3. För fakturering gäller det antal och/eller vikt som bolaget fastslår vid packning av varan.
  4. Om en force majeure situation inträffar för bolaget eller någon av bolagets underleverantörer befriar det bolaget från att uppfylla sina skyldigheter helt eller delvis beroende på situationens omfattning. Kunden har i dylika situationer ingen rätt att ställa fordringar på bolaget. Som force majeure gäller exempelvis mobilisering, krig, sabotage, strejk, lockout, revolution, ingripande av myndigheter, råvarubrist, översvämning, storm och brand samt händelser som ligger utanför bolagets och dess underleverantörers möjlighet att påverka. I ovanstående ingår även transportproblem som ej kan påverkas.
  5. Skulle kunden icke ta emot den beställda varan äger bolaget rätt att lösa sig från avtalet eller fordra omgående betalning trots att varan ej mottagits. I sådana fall kan varan lagras på kundens egen risk och kostnad. Samma rättigheter gäller om kunden icke avropar eller specificerar som förutsatt i orderbekräftelse eller annat avtal.
 6. Betalningsbestämmelser
  1. Innehållande av belopp förfallna till betalning tillåtes ej. Kunden äger heller inte rätt att utställa moträkning eller utföra saldering såvida detta inte bekräftats skriftligt av bolaget.
  2. Vid fördröjd betalning äger bolaget rätt att belasta kunden med dröjsmålsränta på åtta procentenheter över gällande referensränta enligt räntelagen.
  3. Den av bolaget levererade varan förblir bolagets egendom intill den är fullt betald (pantlagen§§3-14,3-22).Den levererade varan kan ej vidareförsäljas förrän den är betald.Accept gäller ej som betalning intill dess den är fullt inlöst.
  4. Om kunden ej skulle innehålla de överenskomna betalningsvillkoren, bli insolvent eller om kreditvärdigheten ej ser ut att bestå har bolaget rätt att förklara alla utestående fordringar förfallna och kräva omgående betalning. Detta gäller oavsett vilka betalningsvillkor som tidigare överenskommits. Bolaget har vidare rätt att annullera alla tidigare bekräftade uppdrag oavsett de är producerade eller ej. Bolaget skall i dylika fall hållas skadeslöst av kunden.
 7. Analyser och toleranser
  1. Bolagets analyser och analysmetoder för den levererade metallen skall gälla. Likaså gäller bolagets standardtoleranser på mått och dimensioner om ej annat avtalats.
 8. Verktyg och maskiner
  1. Om ej annat avtalats skriftligt förblir verktyg, maskiner och annan utrustning bolagets egendom även om kunden helt eller delvis betalat desamma.
 9. Patent och mönsterskydd
  1. Risken för att det av kunden beskrivna och/eller beställda materialet strider mot patent-, mönster- eller annan form av skydd ligger helt på kunden. Bolaget skall hållas skadeslöst om tvist eller utgifter uppstår i samband med ovan nämnda skydd. Ovannämnda gäller oavsett om tvisten uppstått till följd av materialets beskaffenhet, vidarebearbetning eller användning.
 10. Mottagningskontroll och reklamationer
  1. Kunden är skyldig att kontrollera den levererade varan omgående efter mottagandet. Eventuella reklamationer skall vara skriftligt och senast inom 14 dagar efter mottagandet av varan. Om varan förändrats, bearbetats eller vidareförädlats är bolaget fritaget från ersättningsansvar. Detsamma gäller om varan icke behandlats med tillbörlig aktsamhet under transport.
  2. Vid en berättigad reklamation har bolaget rätt att välja mellan att avhjälpa felet eller att leverera nytt och felfritt material. Utöver ersättning av varan har kunden ingen rätt att kräva extra gottgörelse. Bolaget har således inget ansvar för direkta eller indirekta kostnader eller förlorad förtjänst hos kunden eller tredje part.
  3. Reklamation ger ingen rätt för kunden att överskrida de betalningsvillkor som bekräftats i ordererkännandet. Den ersatta varan är bolagets egendom.
  4. Uppgifter från broschyrer eller informationer från bolagets anställda får ej anses som garanti för varans egenskaper och lämplighet inom olika användningsområden. Bolaget kan ej ställas till ansvar under dylika omständigheter.
 11. Rättsregler
  1. Vid tolkning och genomförande av kontrakt och avtal skall svenska rättsregler gälla. Tvister som ej kan avklaras av de inblandade parterna skall avgöras inför svensk domstol.

 

Hämta PDF

Allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser